Termat e sherbimit

A Rregulla gjenerale

 • A1 Rregullat Baze
  • A1.1 PjesemarresitPjesemarresit ne cdo bast jane “kompania” (Eccobet) ne njerin krah dhe klienti (qe do te permendet me “USER” nga ketu e mbarapa) ne krahun tjeter.
  • A1.2 Kush nuk lejohet te luajBastet e vena nga kompani bastesh gjithashtu edhe nga agjente bastesh nuk lejohen. Bastet ne rastet kur Useri merr pjese ne evenimentin e kuotuar(p.sh. si sportis, pronar, trainer ose anetar I klubit perkates) ose eshte paguar nga ndonje person I caktuar, nuk lejohen. Ne rastet kur njeri nga keto kushte plotesohet, kompania ka te drejten te refuzoje pagesen e fitimit te ketyre basteve, gjithashtu edhe shumes se luajtur nga Useri dhe ne fund te anulloje te gjitha bastet e vendosura nga useri. Kjo do te thote qe kompania ka fuqine per te marre keto masa ne cdo kohe pasi merret vesh njera nga rregullat e permendur me siper.
  • A1.3 Rezultat perfundimtar I paditurUseri deklaron se nuk e di rezultatin e nje evenimenti kur vendos bast.
  • A1.4 Baste te papelqyeshemKompania ka te drejten qe te refuzoje cdo lloj basti qe I duket I papelqyeshem.
  • A1.5 Nuk lejohen bastet e organizuaraKlientet duhet te vendosin bastet e tyre si individe. Kerkesat e perseritura te basteve qe permbajne te njejten zgjedhje ndeshjesh nga I njejti user ose disa usera te ndryshim mund te konsiderohet I pavjefshem. Edhe pas mbarimit zyrtat te kompeticionit, bastet mund te konsiderohen te pavjefshme ne rastet kur kompania mendon se klientet jane duke bashkepunuar, ose punojne sebashku dhe kane vendosur te njejtat baste ne nje periudhe kohe shume te shkurter.
  • A1.6 Mosha dhe ceshtjet legaleKur vendos nje bast ose merr pjese ne nje eveniment te faqes Eccobet, useri deklaron se e ka moshen minimale te lejuar nga shteti I tij per te luajtur baste sportive.
 • A2. Shansi dhe rreziku I lojtareve
  • A2.1 Limitet qe mund te luash.Cdo user e vendos vete se sa deshron te luaje pervec rastit kur rregulli I fitimit maksimal I cakton se sa mund te luaje qe llogaritet ne baze te kuotave perkatese te zgjedhura.
  • A2.2 Balanca e llogarise.Kur vendoset nje bast useri duhet te kete ne llogarine e tij balancen e plote te shumes qe ai po luan pervec rasteve te permendur me poshte ne paragrafin 2.3
  • A2.3 Mbulim te plote te shumave te luajturaNe rastet kur balanca e llogarice nuk permban shumen qe kerkohet te luhet nga lojtari atehere bastet tuaja do te refuzohen.
 • A3 Vendosja e bastit
  • A3.1 Konfirmimi I bastitNje bast quhet I vendosur kur kompania e ka konfirmuar ate. Nje bast quhet I vendosur vetem kur ai del tek “Historiku I basteve”. Ne disa raste te vecnata mund te kete edhe vonasa te vogla. Ne varesi te kushteve teknike te vendosjes se nje basti koha e vendosjes se bastit merret parasysh vetem ajo e momentit te konfirmimit nga kompania. Pra ne rast se nje user deshiron te kontestoje nje bast te vendosur prej tij, do te merret parasysh vetem data dhe ora e konfirmimit nga kompania dhe ajo e vendosjes nga useri. Kjo sepse ne raste te vecanta nga kushtet teknike useri mund te mos e marri konfirmimin e bastetit megjithese kompania e ka konfirmuar ate. Ne rastet kur useri nuk merr pergjigjie nga kompania per bastin e vendosur per cfaredo lloj arsye dhe basti figuron tek “Historiku I basteve” atehere basti quhet ne LOJE (I konfirmuar). Ne te gjitha keto raaste kompania merr te mirqene faktin qe lojtari ka pranuar kushtet e vendosura nga kompania.
  • A3.2 Baste JO te vjefshme dhe te anulluaraNe rastet kur nje bast do te quhet I pavlefshem ose I anulluar ky bast do te llogaritet si “fitues” por me kuote 1.00. Per baste teke kjo do te thote qe useri do te marre mbrapsht shumen e vendosur. Ne nje bast me me shume se nje kuote atehere kuota perkatese e eventit perkates do te njihet me kuote 1.00 dhe totali I bastit do te rillogaritet pas perfundimit te te gjitha eventeve te tjera.
  • A3.3 Baste me voneseNe rastet kur nje bast – per cfaredo lloj arsye – vendoset pasi ka filluar eventi (ndeshja), te gjitha bastet do te konsiderohen te pa vlefshem. Basti do te njihet si fitues me kuote 1.00. Per bastet Live qe jane konfirmuar nga kompania per cfaredo lloj arsye pasi ka ndodhur evenimenti atehere ato do te njihen si fitues me kuote 1.00.
  • A3.4 Koha qe mund te luhet nje bastKoha qe nje bast mund te luhet eshte e percaktuar nga kompania.
  • A3.5 Refuzimi I nje bastiKompania ka te drejten te refuzoje cfare do lloj basti qe deshiron pa asnje arsye te caktuar dhe nuk eshte detyruar te sqaroje usrin per arsyen e refuzmit te bastit.
  • A3.6 Bastet e pranuara(konfirmuara)Bastet e vendosura ne kohen e duhur (shikoni me larte per kohet e basteve) dhe te pranuara nga kompania nuk mund te ndryshohen ose anullohen per asnje lloj arsye. Pra, eshte totalisht pergjegjesia e useri qe sigurohet qe bastet e vendosura jane ato te cilat ai/ajo deshiron te vendosi.
  • A3.7 Informacion mbi rezultatin perpara se te ndodheNe qofte se gjate kohes qe po vendosen baste eshte marre vesh perfundimi I atij basti atehere te gjitha bastet do te quhen te pa vlefshme. Bastet e pavlefshme njihen si fitues por me kuote 1.00.
  • A3.8 GabimetKompania nuk mban asnje pergjegjesi per gabime autografike, trasmetimi dhe/ose vleresimi. Ne vecanti kompania ka te drejten te korrigjoje cfare do lloj gabimi qe vjen si rezultat I nje gabimi (edhe pasi ka mbaruar evenimenti). Kompania ka te drejte te rregulloje gabime te kuotave, ose te llogaritjes se totalit te njee basti. Gjithashtu kompania ka te drejten te korrigjoje, kompletoje dhe azhornoje te gjithe infomacionin ne menyre qe te siguroje qe informacioni te jete I sakte. Te rastet kur eventi duhet te behet I pa vjefshem atehere te gjitha bastet do te njihen si fitues me kuote 1.00.
 • A4 Si kalkulohetfitimi
  • A4.1 KalkulimiNe rastin e kuotave fikse kalkulimi I fitimit behet duke shumezuar te gjithe koeficientat me njeri tjetrin dhe ne fund me shume e luajtur.Ne rastin e basteve LIVE useri ka mundesine te zgjede kuota te ndryshme qe levizin gjate evenimentit. Gjate kohees kur useri zgjedh nje bast dhe vendosjes dhe pranimit nga kompania, mund te kete pasur ndryshim ne kuota. Keto kuota I paraqiten klientit dhe me pas mund te pranohen nga ai ose jo.
  • A4.2 Pagesa e bastitFitimet paguhen deri ne maksimumin e lejuar nga kompania. Shikoni seksionin me poshte A4.3 per limitet e pagesave. Ne rast se nje klient vendos nje bast I cili kalon keto limite, kompania paguan deri ne limit qe ka percaktuar. Ne keto raste kompania paguan shumen maksimale per ate lloj basti. Kjo vlen edhe ne rastet kur kompania nuk e ka lajmeruar lojtarin qe po e kalon limitin e lejuar nga kompania.
  • A4.3 LImitetLimitet e kompanise per bastet jane si me poshte:
   • A4.3.1 Per lojatar ne javeMaksimumi qe nje user mund te fitoje ne jave nga dita e hene 0:00 deri te dielen 23:59 CET +1 jane si vijon:70.000 EURO100.000 DOLLARE

    10.000.000 LEK

    Keto limite jane te peraferta sepse mund te ndryshojne me ndryshimin e kursit te kembimit.

   • A4.3.2 per lojtar ne cdo bastMaksimumi qe nje user mund te fitoje per nje basta jane:5.000 Euro5.000 Dollare

    500.000 lek

    Keto limite jane te peraferta sepse mund te ndryshojne me ndryshimin e kursit te kembimit.

    Ne rast se nje user ka hapur edhe disa llogari te tjera per te vendosur me shume baste ne kundeshtim me rregullat e siperpermenduara dhe kompania vendos qe te MOS I anulloje keto baste atehere klienti do te paguhet vetem maksimumin e lejuar nga kompania.

  • A4.4 Limite te tjeraKompania ka te drejten te vendosi limite te vecanta te ndryshme nga ato ne pikat A4.3.1 dhe A4.3.2 per usera individuale.
  • A4.5 Ulje shumes se luajtur nga useriNe rast se nje user vendos baste te shumave te njejta dhe zgjdhja e kombinimeve eshte e njejte, totali I te cilave kalon limitet e siperpermendura ne seksionet “A4.3” ose “A4.4”, kompania ka te drejten qe ta uli shumen fituese ne nivelin e menduar sit e drejte ne menyre qe te jete brenda rregullavene seksionet e mesiperme.
  • A4.6 Mbrojtje ndaj lojtareveNe rast se nje user humbet me shume se 5000 Euro ne jave kompania zoteron te drejten per te marre masa qe useri te mos vazhdoje me shume me humbjet.

B Baste

 • B1 Rregulla te pergjithshme
  • B1.1 Rregulla specifike per sporte te ndryshmeKa raste te vecanta dhe variacione te rregullave te pergjithshme ne sporte te vecanta. Cdo user duhet te lexoje me pare keto rregulla te secilit sport qe ai deshron te luaj dhe me pas mund te luaje sepse keto rregulla mbivendosin rregullat e pergjithshem. Me poshte mund te gjeni rregullat perkates per sported qe ne ofrojme:FutbollTenis

   Formula 1

   Basketboll

  • B1.2 Te gjitha bastet jane te rregulltPer sa kohe qe nuk deklarohet ndryshe – ne rastet e vecanta qe shqyrtohen me poshte, ne oferten e kuotes se re ose ne rregullat e cdo sporti perkates. Kjo do te thote qe, ne rast se atleti (ekipi, kali, etj.), ne te cilin/cilen eshte vendosur basti, nuk merr pjese – per cfare do lloj arsye – basti eshte I hmbur ne rast se eventi zhvillohet. Vetem ne raste te vecanta bastet do te quhen te pavlefshem, sidomos ne rastet qe vijojne:Eventi/turneu anullohetNderrohet vendi i zhvillimit te eventit

   Eventi/turneu nderpritet ose shtyhet dhe fillon ose rifillon pas me shume se 73 oresh nga ora e pare e deklaruar

   Bastet Live: ne bastet live (gjithashtu shiko seksionin B1.8), ne rast se nderpritet ne rubrika

   Koke me Koke: ne rast se njeri nga pjesemarresit terhiqet perpara se te filloj eventi/turneu

  • B1.3 Bastet e llogaritura/mbylluraTe gjitha bastet e mbyllura (psh. Ndeshje futboll nderpritet ne pjesen e dyte dhe jane mbyllur bastet e pjeses se pare) jane te gjitha te vlefshme dhe nuk varen nese eventi anullohet ose nderpritet.
  • B1.4 Rregulli I 24 oreshitKompania njeh vetem ato rezultate qe kane ndodhur ne fushe ose ne platform. Rezultate te marra me pas nga gjygje apo arbitra te sporteve te ndryshme pasi ndeshja ka mbaruar nuk konsiderohen. Ne rastet kur eshte abuzuar me ligjet e sporteve (psh. Trukime te eventeve ) kompania zoteron te drejten per te ngrire te gjitha bastet deri sat e zgjidhet ceshtja.Raste te vecanta: Te gjitha bastet qe kane te bejne me rezultatin final te nje eventi ose turneu do te vendosen ne baze te rezultatit zyrtar te publikuar nga autoriteti I sportit/liges/eventit respektiv – zakonisht menjehere pas eventit/turnout. Ne rast se rezultati ndryshon Brenda 24 oreve pas perfundimit te eventit atehere kompania zoteron te drejten te ndryshoje rezultatet sipas nevojes. Ne rastet kur nje eveniment nderpritet per arsye te ndryshme, por ka nje rezultat Brenda 24 oreve nga autoriteti I ketij eventi, atehere vetem bastet fituese do te rillogariten me rezultatin e publikuar. Ne rast se asnje rezultat nuk do te publikohet ne lidhje me kete event atehere te gjitha bastet do te njihen si fitues me kuote 1.00. Kjo ka te beje gjithashtu edhe me bastet afat gjata.
  • B1.5 Rregulli I shtyrjes pas 72 oreshNe rast se nje event shtyhet ose anullohet, dhe rifillon jo me vone se 72 orenga data origjinale e fillimit, bastet njihen te gjitha per evenetin e rifilluar. Ne rast se nje event rifillon per me shume se 72 ore nga data origjinale e fillimit, bastet respective quhen te anulluar.
  • B1.6 Baste system
   • B1.6.1 Nuk zhvillohen te gjithaNe rastet me system ne qoftese njeri nga eventet nuk zhvillohet atehere basti perkates njihet si fitues me kuote 1.00
   • B1.6.2 Baste te te njejtit eventUseri nuk mund te lidhi baste te te njejtit event. P.sh:Basit 1: “Kush shenon golin e rradhes?” permban zgjedhjet e meposhteme: 1. “Ekipi A” 2. “Ekipi B” 3. “Ska gol”Basti 2: “Kur do te shenohet goli i rradhes?” permban zgjedhjet e meposhteme: 1. “Minuta X” 2. “Minuta Y” 3. “Ska gol”

    Sic e shikoni basti “Ska gol” mund te luhet ne te dyja rubrikat dhe keto quhen te te njejtit event.

    Bastet e njetja nuk eshte e thene te jene I njejti rezultat si me larte. Ne raste te tjera nuk eshte aq e qarte si rasti me siper por qe perseri bastet quhen te njejta. Ne rastet kur nje bast me baste te njejta eshte pranuar nga kompania gabimisht atehere kompania ka te drejten ta deklaroje kete bast te anulluar (shikoni seksionin A3.2 per me shume detaje).

  • B1.7 Bastet qe opsioni fitues nuk ofrohet nga kompaniaKeto jane rastet kur me shume se nje atlet realizon nje veprim te caktuar. Psh. Ne rastin kur kartoni I rradhes I jepet dy lojtareve njeheresh. Ne keto raste llogaritja e basteve behet duke I shpallur te gjitha bastet fituese por koeficienti pjestohet me dy. Pra ne rast se keni luajtur nje bast prej 100 lek me kuoten 2.00, atehere basti juaj do te shpallet fitues me kuoten 1.5 dhe ju fitoni 150 Lek. Po te shikoni bastin tuaj ne historikun e basteve do te shikoni qe per kete bast do te shkruhet “Te Gjitha”.
  • B1.8 Bastet Live
   • B1.8.1 SqarimBastet Live ofrohen ekskluzivisht perpara dhe gjate zhvillimit te eventit. Kuotat azhornohen vazhdimisht dhe reflektojne gjendjen e ndeshjes ne cdo moment.
   • B1.8.2 RezultatiPer bastet live rezultatet behen te ditur menjhere pasi mbaron nje veprim I kuotuar. Modifikime te ketyre rezultateve pasi ka mbaruar eventi me ane te jurive apo gjygjtareve nuk influencojne rezultatin e dhene paraprak. Rezultatet jane te bazuara nga statistikat e kompanise te cilat mbahen me perpikmeri. Ne bastet live kur nje rubrike nderpritet ajo do te quhet e pavlefshme dhe do te njihet me kuote 1.00.
   • B1.8.3 Rregullat e pergjithshmePer bastet live te gjitha rregullat e pergjithshme te permendura ne seksionin B1 jane te vjefshme. Pervec rasteve te basteve special qe jane vendosur perpara se te nderpritet eventi.
  • B1.9 Ora ne dispozicionTe gjitha bastet qe kane te bejne me kohe do te njihet vetem rezulatti I kohes se rregullt. Cdo kohe tjeter si Koha Shtese ose penalltite do te njihen sipas rregullave te sportit specific.
  • B1.10 SkualifikimiTe gjitha bastet qe luhen per nje event/turne, apo lojtar/ekip qe jane skualifikuar per cfaredo lloj arsye do te njihen si humbese.
  • B1.11 Llojet e basteve
   • B1.11.1 Tek ose CiftNe rast se rezultati eshte “0” atehere te gjitha bastet to te kalkulohen me”Cift”.
   • B1.11.2 HandikapEventi duhet te mbaroje qe te behet vleresimi I te gjitha basteve.
   • B1.11.3 Golat ne totalNe rastet kur eventi abandonohet perpara se te mbaroje koha e rregullt te gjitha bastet to te anullohen, pervec rasteve kur totali I golaveka kaluar totalin e percaktuar, ne kete rast te gjitha bastet jane te vlefshme.
   • B1.11.4 Koke me KokeNje Event: Ne rast se njeri nga pjesemarresit e eventit terhiqet perpara se te filloje eventi atehere te gjitha bastet do te anullohen. Ne rast se njeri nga pjesmarresit nuk mbaron ndeshjen per cfaredo lloj arsye atehere ai do te quhet humbes dhe te gjitha bastet do te vleresohen me kete rezultat te mirqene. Ne rastin kur te dy pjesmarresit skualifikohen atehere te gjitha bastet anullohen. Ne rastin kur te dy pjesmarresit dalin fitues atehere hyn ne fuqi seksioni B1.7.Turneu: Fitues I turneut do te quhet pjesmarresi qe eshte vendosur me lart ne renditjen gjenerale zyrtare. Ne rast se nuk ka renditje zyrtare atehere pozicioni I fundit I ekipit gjate kohes qe eshte zhvilluar turneu do te njihet.Ne rast se dy pjesmarres perfundojne ne te njejtin renditje pra jane te dy fitues atehere seksioni B1.7 hyn ne fuqi. Ne rast se 1 ose me shume pjesmarres terhiqn nga turneu perpara se ai te filloje atehere te gjitha bastet anullohen.
   • B1.11.5 Bastet me medaljeTe gjitha bastet qe luhen per numrin e medaljeve te marra do te vleresohen ne momentin qe del tabela e medaljeve nga organizata zyrtare. Cdo ndryshim qe mund te behet ne vditet ne vijim nuk do te njihet nga kompania.Medaljet si ekip: cdo medlaje qe merret si ekip njihet si nje medalje e vetme dhe jo si numri I pjesmarresve ne ekip.
   • B1.11.6 Kalon ne finale.Finaliste quhen lojtaret/ekipet qe arrijne ne finale pavaresisht menyres se si ato arriten atje.